Noticias Geslex1949

Publicat el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022. Quines són les principals novetats fiscals?

Notícies

Amb data de 15 d’octubre de 2021, es publicà al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG. Congrés dels Diputats), el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 i el calendari de la seva tramitació parlamentària, que contempla una sèrie d’importants mesures fiscals, com la minoració en l’IRPF del límit general per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, la pròrroga de mòduls IRPF/IVA, l’establiment d’una tributació mínima en l’impost sobre societats o la reducció de la bonificació d’aquest impost per a les entitats dedicades al lloguer d’habitatge.

 

L’informem que amb data del 15 d’octubre de 2021, es publicà al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG. Congrés dels Diputats), el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 i el calendari de la seva tramitació parlamentària.

 

Aquest projecte conté diverses mesures tributàries en diferents impostos, com per exemple, la minoració en IRPF del límit general per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, la pròrroga de mòduls IRPF/IVA, l’establiment d’una tributació mínima en l’impost sobre societats, la reducció de la bonificació d’aquest impost per a les entitats dedicades al lloguer d’habitatge, nou epígraf en l’IAE amb la finalitat de classificar de manera específica l’activitat exercida per periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació que avui en dia encara no existeix, actualització de les taxes o establiment de beneficis fiscals a les activitats d’interès general i grans esdeveniments.

 

A continuació descrivim les principals mesures fiscals que es recullen en el text del projecte de Llei (d’ara endavant, PLPGE), amb l’advertiment que poden ser objecte de canvis a conseqüència de les esmenes que s’aprovin en el seu tràmit parlamentari.

 

 

 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

 

1.1. Reducció aplicable en la base imposable per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

 

Amb efectes des de l’1 de gener de 2022 i vigència indefinida, es minora el límit general de reducció aplicable en la base imposable per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, passant de 2.000 euros anuals a 1.500 euros, si bé s’eleva la quantia de l’increment d’aquest límit fins als 8.500 euros (fins ara 8.000 euros), no sols mitjançant la realització de contribucions empresarials, com ja succeeix, sinó també mitjançant aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social sempre que aquestes aportacions siguin del mateix import o inferior a la respectiva contribució empresarial. Amb això, es promou l’esforç compartit entre treballadors i empreses, amb la finalitat d’impulsar el denominat “segon pilar” del model de pensions.

 

1.2. Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF per a 2022

 

Es prorroguen per a 2022 els límits en estimació objectiva (mòduls) de l’IRPF i IVA.

 

Així, amb efectes des de l’1 de gener de 2022 i vigència indefinida, les magnituds queden fixades en:

 

 • 250.000 euros, tenint en compte el volum d’operacions del conjunt de les seves activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals.
 • 125.000 euros, tenint en compte el volum dels rendiments íntegres de l’any immediat anterior que correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal.
 • 250.000 euros, tenint en compte el volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat.

 

1.3. Ajuts públics erupció volcànica

 

Amb efectes des de l’1 de gener de 2022 i vigència indefinida, s’inclou com a renda positiva que no s’integra en la base imposable de l’IRPF les derivades de la percepció d’ajuts públics que tinguin per objecte reparar la destrucció, per erupció volcànica.

 

 

 1. IMPOST SOBRE SOCIETATS

 

2.1. Establiment de tributació mínima per a determinats contribuents

 

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir De l’1 de gener de 2022, i amb vigència indefinida, s’estableix una tributació mínima del 15 % de la base imposable per a aquells contribuents de l’impost amb un import net del volum de negocis igual o superior a vint milions d’euros durant els dotze mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu o que tributin en el règim de consolidació fiscal, en aquest cas, siguin quin sigui l’import del seu volum de negocis.

 

El tipus de tributació mínima serà del 10 % en les entitats de nova creació, el tipus de les quals és del 15 per cent, i del 18 % per a les entitats de crèdit i d’exploració, recerca i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs el tipus general dels quals és del 30 %. Això suposa que, com a resultat de l’aplicació de les deduccions, no es podrà rebaixar la quota líquida per sota d’aquest import. Aquesta mesura té el seu correlat en l’impost sobre la renda de no residents, per a les rendes obtingudes mitjançant establiment permanent.

 

En el cas de les cooperatives, la quota líquida mínima no podrà ser inferior al resultat d’aplicar el 60 % a la quota íntegra calculada d’acord amb el que es disposa en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.

 

En les entitats de la Zona Especial Canària, la base imposable positiva sobre la qual s’apliqui el percentatge al qual es refereix aquest apartat no inclourà la part corresponent a les operacions realitzades materialment i efectiva en l’àmbit geogràfic d’aquesta Zona que tributi al tipus de gravamen especial regulat en l’article 43 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim econòmic i fiscal de Canàries.

 

2.2. Reducció de la bonificació per a les entitats dedicades a l’arrendament d’habitatge

 

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2022, i amb vigència indefinida, es redueix del 85 al 40 % la bonificació fiscal per a les entitats que es dediquen a l’arrendament d’habitatge.

 

2.3. Deduccions i bonificacions de la quota íntegra del grup fiscal

 

La quota íntegra del grup fiscal minorada en l’import de les deduccions i bonificacions que poguessin resultar d’aplicació, no podran donar lloc, en cap cas, a una quota líquida negativa.

 

 

 1. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

 

3.1. Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2022

 

A semblança de la pròrroga en l’IRPF dels límits quantitatius per aplicar el mètode d’estimació objectiva, es prorroguen per al període impositiu 2022 els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, en l’IVA.

 

Així, amb efectes des de l’1 de gener de 2022 i vigència indefinida, les magnituds queden fixades en:

 

Respecte del règim simplificat de l’IVA:

 

 • 250.000 euros, tenint en compte el volum d’ingressos del conjunt de les seves activitats empresarials o professionals, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes.
 • 250.000 euros, tenint en compte les adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de les seves activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l’immobilitzat, de l’any immediat anterior.

 

Respecte del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA:

 

 • 250.000 euros, tenint en compte les adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de les seves activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l’immobilitzat, realitzades l’any immediat anterior.

 

 1. ITP I AJD

 

4.1. Escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris

 

Amb efectes des de l’01-01-2022, s’actualitza en un 1 per cent l’escala de gravamen dels títols i grandeses nobiliaris aplicable en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD).

 

 

 1. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

 

5.1. Tarifes. Nou grup 863 “Periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació”

 

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), de la següent forma:

 

S’afegeix un nou grup 863 en l’agrupació 86 de la secció segona de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques, amb la següent redacció:

 

«Grup 863. Periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació.

 

Quota de: 115 euros.

 

Nota: els subjectes passius classificats en aquest grup estan facultats per a l’obtenció, tractament, interpretació i difusió d’informacions o continguts a través de qualsevol mitjà escrit, oral, visual, digital o gràfic, així com per a l’assessorament i execució de plans de comunicació institucional o corporativa.»

 

 

 1. ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

 

6.1. Taxes

 

 • S’eleva en un 1 per cent l’import a exigir per les taxes de quantia fixa, excepte les que s’hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades des de l’1 de gener de 2021, a fi d’adequar-lo a l’augment de costos de la prestació o realització dels serveis o activitats pels quals s’exigeixen. L’excepció anterior s’estén igualment, a la taxa de regularització cadastral.
 • Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit s’ajustaran, una vegada aplicat el coeficient anteriorment indicat, al cèntim d’euro immediat superior o inferior segons resulti més pròxim, quan l’import originari de l’aplicació consti de tres decimals.
 • Es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per determinar l’import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric.
 • En l’àmbit de les taxes ferroviàries, s’actualitzen les taxes per homologació de centres, certificació d’entitats i material rodant, atorgament de títols i autoritzacions d’entrada en servei i per la prestació de serveis i realització d’activitats en matèria de seguretat ferroviària.
 • També es mantenen les quanties bàsiques de les taxes portuàries. S’estableixen les bonificacions i els coeficients correctors aplicables en els ports d’interès general a les taxes d’ocupació, del vaixell, del passatge i de la mercaderia, així com els coeficients correctors d’aplicació a la tarifa fixa de recepció de deixalles generades per vaixells, d’acord amb el que es disposa en el text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.

 

6.2. Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

 

Es fixen les seves quanties per a 2022 les quals es veuen incrementades en un 2,5 per cent respecte a anys anteriors i són les següents:

 

 1. a) diari, 19,30 €
 2. b) mensual, 579,02 €
 3. c) anual, 6.948,24 €,
 4. d) en els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència a l’IPREM serà de 8.106,28 € quan les normes es refereixin SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.948,24 €.

 

6.3. Interès legal dels diners i interès de demora

 

Es fixen l’interès legal dels diners i l’interès de demora en un 3 % i en un 3,75 %, respectivament, sense variació, per tant, respecte a anys anteriors.

 

6.4. Activitats prioritàries de mecenatge

 

D’acord amb el que s’estableix en l’article 22 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius al mecenatge, durant la vigència d’aquests pressupostos es consideraran activitats prioritàries de mecenatge les següents:

 

 • Les dutes a terme per l’Instituto Cervantes per a la promoció i difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologies i altres mitjans.
 • Les activitats dutes a terme per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a la lluita contra la pobresa i la consecució d’un desenvolupament humà sostenible als països en desenvolupament.
 • Les activitats dutes a terme per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a la promoció i el desenvolupament de les relacions culturals i científiques amb altres països, així com per a la promoció de la cultura espanyola en l’exterior.
 • Les de promoció educativa en l’exterior recollides en el Reial decret 1027/1993, de 25 de juny, pel qual es regula l’acció educativa en l’exterior.
 • Les activitats dutes a terme pel Museo Nacional de El Prado per a la consecució dels seus fins establerts en la Llei 46/2003, de 25 de novembre, reguladora del Museo Nacional de El Prado i en el Reial decret 433/2004, de 12 de març, pel qual s’aprova l’estatut del Museo Nacional de El Prado.
 • Les activitats dutes a terme pel Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en compliment dels fins establerts per la Llei 34/2011, de 4 d’octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía i pel Reial decret 188/2013, de 15 de març, pel qual s’aprova l’estatut del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
 • Les dutes a terme per la Biblioteca Nacional d’Espanya en compliment dels fins i funcions de caràcter cultural i de recerca científica establerts per la Llei 1/2015, de 24 de març, reguladora de la Biblioteca Nacional d’Espanya i pel Reial decret 640/2016, de 9 de desembre, pel qual s’aprova l’estatut de la Biblioteca Nacional d’Espanya.
 • Les dutes a terme per la Fundación Deporte Joven en col·laboració amb el Consell Superior d’Esports en el marc del projecte «España Compite: en la Empresa com en el Deporte» amb la finalitat de contribuir a l’impuls i projecció de les PIMES espanyoles en l’àmbit intern i internacional, la potenciació de l’esport i la promoció de l’empresari com a motor de creixement associat als valors de l’esport. Els donatius, donacions i aportacions a les activitats, poden beneficiar-se de l’elevació en cinc punts percentuals dels percentatges i límits de les deduccions establertes en els articles 19, 20 i 21 de la citada Llei 49/2002 tindran el límit de 50.000 euros anuals per a cada aportant.
 • La conservació, restauració o rehabilitació dels béns del Patrimonio Histórico Español que es relacionen en l’annex XIII d’aquest projecte.
 • Les activitats de foment, promoció i difusió de les arts escèniques i musicals dutes a terme per les administracions públiques o amb el seu suport.
 • Les dutes a terme per l’Instituto de la Cinematografía i de las Artes Audiovisuales per al foment, promoció, difusió i exhibició de l’activitat cinematogràfica i audiovisual així com totes aquelles mesures orientades a la recuperació, restauració, conservació i difusió del patrimoni cinematogràfic i audiovisual, tot això en un context de defensa i promoció de la identitat i la diversitat culturals.
 • Aquells programes que tinguin com a objecte contribuir a la lluita contra la pobresa infantil al nostre país i es desenvolupin dins del marc de l’Aliança País Pobresa Infantil Zero promoguda per l’Alt Comissionat per a la lluita contra la pobresa infantil.
 • La recerca, desenvolupament i innovació en les infraestructures que formen part del Mapa Nacional d’Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) en vigor i que, a aquest efecte, es relacionen en l’annex XIV d’aquest projecte.
 • La recerca, el desenvolupament i la innovació orientats a resoldre els reptes de la societat identificats en l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació vigent i finançats o realitzats per les entitats que, a aquest efecte, es reconeguin pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, a proposta del Ministeri de Ciència i Innovació.
 • La recerca, el desenvolupament i la innovació orientats a resoldre els reptes de la societat realitzats pels organismes públics de recerca Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Salud Carlos III, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales i Tecnológicas i Instituto de Astrofísica de Canarias.
 • El foment de la difusió, divulgació i comunicació de la cultura científica i de la innovació dutes a terme per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
 • Les dutes a terme per l’Agencia Estatal de Investigación per al foment i finançament de les actuacions que deriven de les polítiques d’R+D de l’Administració General de l’Estat.
 • La R+D+i en biomedicina i ciències de la salut de l’Acció Estratègica en Salut dutes a terme pel CÍBER i CIBERNED.
 • Els programes de formació i promoció del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques.
 • Les dutes a terme per la Fundació ONCE en el marc del programa de beques “Oportunidad al Talento”, així com les activitats culturals desenvolupades per aquesta entitat en el marc de la Bienal de Arte Contemporáneo, l’espai cultural “Cambio de Sentido” i l’exposició itinerant “El Mundo Fluye”.
 • Les dutes a terme per la Fundació ONCE del Gos Pigall en el marc del Projecte 2021-2022 “Avanços per a la mobilitat de les persones cegues assistides per gossos pigall”.
 • Els programes dirigits a l’erradicació de la violència de gènere que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques o es realitzin amb la seva col·laboració.
 • Les dutes a terme pel Fondo de Becas Soledad Cazorla per a orfes de la violència de gènere (Fundación Mujeres).
 • Els programes dirigits a l’erradicació de la discriminació per raó de gènere i la consecució de les condicions que possibilitin la igualtat real i efectiva entre tots dos sexes, així com el foment de la participació de la dona en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural i social, que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques o que es realitzin amb la seva col·laboració.
 • Les dutes a terme per les universitats públiques en compliment dels fins i funcions de caràcter, educatiu, científic, tecnològic, cultural i de transferència del coneixement, establerts per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

 

6.5. Beneficis fiscals. Esdeveniment d’excepcional interès públic

 

S’estableix els següents beneficis fiscals en la LPGE:

 

 1. Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «Bicentenario de la Policía Nacional».
 2. Beneficis fiscals aplicables al «Centenario Federación Aragonesa de Fútbol».
 3. Beneficis fiscals aplicables al «Pla 2030 de Suport a l’Esport de Base».
 4. Beneficis fiscals aplicables al Programa «Universo Mujer III».
 5. Beneficis fiscals aplicables al «Programa de preparació dels esportistes espanyols dels Jocs de París 2024».
 6. Beneficis fiscals aplicables al programa «100 anys de la defunció de Joaquín Sorolla».
 7. Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «20 Aniversari de Primavera Sound».
 8. Beneficis fiscals aplicables al «Centenari del naixement de Victòria dels Àngels».
 9. Beneficis fiscals aplicables al programa «Commemoració del 50 aniversari de la mort de l’artista espanyol Pablo Picasso».
 10. Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «Tots contra el càncer».
 11. Beneficis fiscals aplicables a la celebració de l’«Any de Recerca Santiago Ramón y Cajal 2022».
 12. Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «Año Jubilar Lebaniego 2023 – 2024».
 13. Beneficis fiscals aplicables a «Món Voluntari 2030 / 35è Aniversari Plataforma del Voluntariat d’Espanya».
 14. Beneficis fiscals aplicables a «7a Conferència Mundial sobre Turisme Enològic de la OMT 2023».

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contactar via whatsapp