Noticias Geslex1949

Obligacions fiscals novembre – desembre 2021

Notícies

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de novembre i desembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

 

NOVEMBRE

 

Fins al 2 de novembre

 

IVA (impost sobre el valor afegit)

 

 • Setembre 2021. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Setembre 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 

 • Segon i tercer trimestre 2021: 179

 

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 

 • Tercer trimestre 2021. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

 

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES

 

 • Tercer trimestre 2021: 235

 

COMPTE CORRENT TRIBUTARI

 

 • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2022: CCT (compte corrent tributari)

 

La renúncia s’haurà de formular en el model de “Sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”

 

IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

 

 • Tercer trimestre 2021: 490

 

 

Fins al 5 de novembre

 

RENDA

 • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2020, si es va fraccionar el pagament: 102

 

 

Fins al 22 de novembre

 

RENDA I SOCIETATS

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 

 • Octubre 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

 

IVA

 • Octubre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Octubre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 

 • Octubre 2021: 430

 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 

 • Agost 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2021: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 

 • Octubre 2021. Grans empreses: 560

 

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 

 • Tercer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 583

 

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 

 • Octubre 2021: 604

 

 

Fins al 30 de novembre

 

IVA

 

 • Octubre 2021. Autoliquidació: 303
 • Octubre 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Octubre 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2021: sense model
 • SII. Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
 • SII. Comunicació de l’opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

 

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’OPERACIONS VINCULADES I D’OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS QUALIFICATS DE PARADISOS FISCALS

 

 • Any 2020: entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 232

 

Resta d’entitats: en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

 

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 

 • Any 2020. Autoliquidació: 583

 

Any 2021: Autoliquidació anual per cessament d’activitat: 588

 

 

DESEMBRE

 

Fins al 20 de desembre

 

RENDA I SOCIETATS

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 

 • Novembre 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

 

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

 

IVA

 

 • Novembre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 

 • Novembre 2021: 430

 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 

 • Setembre 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Novembre 2021: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 

 • Novembre 2021. Grans empreses: 560

 

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 

 • Pagament fraccionat: 584
 • Any 2020. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591

 

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 

 • Novembre 2021: 604

 

 

Fins al 30 de desembre

 

IVA

 

 • Novembre 2021. Autoliquidació: 303
 • Novembre 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Novembre 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

 

Fins al 31 de desembre

 

RENDA

 

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2022 i successius: 036/037

 

IVA

 

 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2022 i successius: 036/037
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2022 i successius: 036
 • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2022 i 2023: 036
 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2022: sense model
 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats: 039
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats: 039
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats: 039
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2022: 036/037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2022, 2023 i 2024: 036/037
Contactar via whatsapp