Noticias Geslex1949

Obligacions fiscals març – abril 2022

Notícies

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

MARÇ

Fins al 21 de març

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Febrer 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Febrer 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Febrer 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Febrer 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Desembre 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Febrer 2022: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Febrer 2022. Grans empreses: 560

IMPOST ESPECIAL SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Febrer 2022. Grans empreses: 604

Fins al 30 de març

IVA

 • Febrer 2022. Autoliquidació: 303
 • Febrer 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Febrer 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2021. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte d’hivernacle: 586

Fins al 31 de març

IVA

 • Febrer 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

 • Any 2021: 189

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D’AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L’ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSAMENTS O TRANSMISSIONS D’ACCIONS O PARTICIPACIONS

 • Any 2021: 294

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D’ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

 • Any 2021: 295

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER

 • Any 2021: 720

IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

 • Any 2021. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
 • Any 2021. Relació anual de quilòmetres realitzats

 

ABRIL

Des del 6 d’abril fins al 30 de juny

RENDA I PATRIMONI

Presentació per Internet de les declaracions de renda 2021 i patrimoni 2021

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny

Fins al 20 d’abril

RENDA I SOCIETATS

 • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
  • Març 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Primer trimestre 2022: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
 • Pagaments fraccionats renda
 • Primer trimestre 2022:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131
 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222
 • Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

IVA

 • Març 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Març 2022.