Noticias Geslex1949

L’Agència Tributària podrà accedir al registre de titularitats reals per combatre el frau fiscal

Notícies

L’Agència Tributària i el Col·legi de Registradors han signat un nou conveni que permetrà a l’Agència Tributària d’accedir al registre de titularitats reals, ampliant així la informació de la qual ja disposa en aquesta matèria per combatre el frau fiscal. Es contempla la transmissió electrònica diària d’informació continguda al BORME, inclòs el NIF de persones jurídiques i físiques. L’accés a aquestes dades per part de l’Agència Tributària facilitarà la detecció de conductes fraudulentes d’entitats aparentment no vinculades entre si, com ara la facturació recíproca per eliminar beneficis del grup, el desplaçament il·lícit de rendes cap a entitats sense tributació efectiva, l’obtenció de devolucions improcedents o l’alçament de béns.

 

L’informem que l’Agència Tributària i el Col·legi de Registradors han signat un nou conveni, publicat al BOE del 30 de setembre de 2021, que permetrà que l’Agència Tributària accedeixi al registre de titularitats reals, ampliant així la informació de la qual disposa en aquesta matèria per combatre aquelles modalitats de frau fiscal en les quals s’utilitzen entramats societaris opacs amb finalitats fraudulentes.

 

 

Registre de titularitats Reals

 

El registre de titularitats reals (d’ara endavant RETIR) és un registre públic, a càrrec dels registradors mercantils, en el qual es fa constar i s’actualitza la informació completa sobre les titularitats reals de les persones jurídiques.

 

Té la consideració de «titular real» la persona o persones físiques que posseeixin o controlin, directament o indirecta, un percentatge superior al 25 % del capital o dels drets de vot d’una persona jurídica, o que per altres mitjans exerceixin el control, directe o indirecte, de la gestió de la persona jurídica.

 

 

Quina finalitat té?

 

El RETIR és una eina que, d’acord amb les Directives Comunitàries,  té com a finalitat essencial la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, així com les activitats usualment aparellades a aquestes, com el frau fiscal, el narcotràfic i el contraban.

 

 

Quines entitats estan obligades a fer la declaració

 

L’obligació d’identificar el titular real en el RETIR correspon a totes les persones jurídiques domiciliades a Espanya, excepte les que cotitzin en un mercat regulat.

 

En tots els casos correspon fer la declaració a qui ostenti el poder de representació de la persona jurídica de què es tracti.

 

 

Nou conveni entre l’Agència Tributària i el Col·legi de Registradors

 

En virtut del conveni, l’Agència Tributària podrà consultar i obtenir informació sobre titularitats reals de participacions i accions de les societats que figura al Registre Mercantil. Aquesta informació continguda al registre de titularitats reals es considera de rellevància per a l’exercici de les funcions que l’Agència Tributària té encomanades en relació amb la lluita contra el frau fiscal realitzat a través d’entramats societaris d’entitats suposadament independents.

 

Com ja hem comentat, el registre de titularitats reals, nascut a l’empara de la normativa europea sobre prevenció del blanqueig de capitals, recull la informació sobre la titularitat real de persones físiques, de manera directa o indirecta, de més del 25 % del capital social d’una entitat, així com, si escau, informació sobre els denominats «titulars reals assimilats» (els administradors).

 

L’accés a aquestes dades per part de l’Agència Tributària facilitarà la detecció de conductes fraudulentes d’entitats aparentment no vinculades entre si, com ara la facturació recíproca per eliminar beneficis del grup, el desplaçament il·lícit de rendes cap a entitats sense tributació efectiva, l’obtenció de devolucions improcedents o l’alçament de béns.

 

 

Reforç de les comunicacions electròniques mútues

 

També com a novetat, i a fi d’afavorir el desenvolupament dels procediments tributaris, el conveni avança en la remissió d’informació registral sobre entitats, amb l’establiment de la transmissió electrònica diària de la informació continguda en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil, de manera que el Col·legi de Registradors traslladarà la informació del BORME (Secció Primera i Secció Segona) a l’Agència Tributària, inclosa la identificació mitjançant NIF de les persones jurídiques i, en cas d’estar disponible, també de les persones físiques.

 

Al seu torn, i gràcies al desenvolupament de les noves tecnologies, el conveni pot establir procediments més avançats de comunicació electrònica entre les dues parts. Així, s’articula la remissió de la comunicació per l’Agència Tributària als Registres Mercantils dels acords de baixa provisional i les corresponents rehabilitacions en l’índex d’entitats, o el procediment electrònic per a la presentació al Registre Mercantil de la declaració de fallit d’entitats inscrites.

 

Aquesta millora de la comunicació electrònica afectarà també a la comunicació al Registre Mercantil de la revocació o rehabilitació del NIF assignat a persones jurídiques o entitats i a la presentació dels documents relatius a embargaments practicats per l’Agència Tributària. També s’estableix la utilització del canal electrònic registral per a l’enviament de requeriments d’informació als registradors.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contactar via whatsapp