Noticias Geslex1949

Guia per a l’elaboració de plans d’igualtat

Notícies

L’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats, després de la recent entrada en vigor del Reial decret 901/2020, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre, ha publicat al seu web la Guia per a l’elaboració de plans d’igualtat a les empreses per facilitar el compliment de la nova obligació legal.

 

L’informem que l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats, després de la recent entrada en vigor del Reial decret 901/2020, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre, ha publicat al seu web la Guia per a l’elaboració de plans d’igualtat a les empreses, per facilitar el compliment de la nova obligació legal.

 

La guia proporciona una metodologia pràctica i senzilla per abordar amb èxit el procés d’implantació dels plans d’igualtat. S’estructura en dos blocs: un de teòric, en el qual s’explica el procediment de negociació i elaboració del pla, i un altre de caràcter més pràctic que ofereix eines i models que les empreses poden descarregar i adaptar a la seva organització i necessitats.

 

El primer dels blocs conté cinc apartats, un per cada fase del procés:

 

  1. Posada en funcionament

Abordant l’obligació de negociació i de constitució d’una comissió negociadora, persones i òrgans que intervenen, el desenvolupament de les actuacions necessàries, la constitució de la comissió negociadora i el procés de negociació del diagnòstic i pla d’igualtat.

 

  1. Realització del diagnòstic

Assentant les claus bàsiques per a l’anàlisi de la situació de l’empresa que permeti detectar aquells aspectes o àmbits en els quals es puguin produir situacions de desigualtat o discriminació i sobre els quals haurà d’actuar el futur pla d’igualtat. Prestant especial atenció a la recollida d’informació sobre cada matèria imposada normativament i al debat intern i la formulació de propostes de millora que s’inclouran al pla.

 

  1. Disseny, aprovació i registre del pla

Definint objectius, disseny de mesures, establiment d’indicadors de seguiment i avaluació, calendari d’aplicació, aprovació i registre del pla.

 

  1. Implantació i seguiment

On es mostren aspectes a tenir en compte a l’hora de comprovar el grau de desenvolupament de les mesures impulsades i la valoració de resultats.

 

  1. Avaluació

Com el seu nom indica en l’última fase es procedeix a la valoració del grau de consecució dels objectius, resultats i impacte que el pla ha tingut a l’empresa.

 

Finalment es recopilen una sèrie de formularis (18) associats a les diferents fases i el seu desenvolupament per escrit, així com a les eines i models de suport que l’Institut de la Dona facilita per a cadascuna d’elles. Aquests continguts s’aniran actualitzant segons es desenvolupin els instruments i mesures previstes en l’esmentat Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre i en el Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, sobre igualtat retributiva.

 

L’Institut de la Dona acaba de publicar també la Guia de bones pràctiques per a l’atracció i retenció de talent i la promoció professional amb perspectiva de gènere. El seu objectiu és afavorir la participació equilibrada de dones i homes en llocs de responsabilitat i, en última instància, avançar cap a la plena igualtat de gènere en l’àmbit laboral.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Una salutació cordial,

Contactar via whatsapp