Noticias Geslex1949

Existeix l’obligació de retenir respecte dels dividends o participacions en beneficis que tinguin dret a l’exempció del 95% en l’impost sobre societats?

Notícies

Les retencions sobre el repartiment de dividends són obligatòries, encara que des de l’1 de gener de 2021 l’exempció per doble imposició de dividends només és aplicable respecte al 95% del dividend brut percebut.

 

Fins a l’exercici 2020, si una empresa tenia participacions en altres societats i les transmetia -o bé si n’obtenia dividends-, no havia de tributar en el seu impost sobre societats per les rendes obtingudes (sempre que, amb algunes excepcions, ostentés una participació igual o superior al 5%).

 

Exempció de dividends o de rendes generades en la transmissió de participacions des de l’01-01-2021

Doncs bé, els pressupostos generals de l’Estat per a 2021 han limitat l’exempció. A partir d’ara, i en general, aquesta exempció només és aplicable sobre un 95% dels dividends o plusvàlues obtingudes, per la qual cosa l’empresa receptora haurà de tributar pel 5% restant. Aquest canvi suposa, en la pràctica, una tributació efectiva per a aquesta mena de rendes d’un 1,25% [25% x (100% – 95%)].

 

Requisits

Si ha comptabilitzat ingressos financers que procedeixen del repartiment de dividends o de beneficis generats per transmissions de participacions pot ser que el 95 per 100 de la renda no hagi d’integrar-la en la base imposable si es compleixen els requisits següents:

 

  1. 1. La participació directa o indirecta ha de ser igual o superior al 5 per 100 del capital de la participada.

 

Atenció. A partir de 2021 l’exempció ja no s’aplica quan el valor d’adquisició de la participació sigui superior a 20.000.000 € i la participació inferior al 5 per 100.

 

A més, s’ha d’haver mantingut les participacions durant, almenys, un any abans de la percepció del dividend (també es pot complir aquest termini posteriorment, en el cas de dividends). En el cas de venda el termini de l’any es computa des de l’adquisició de la participació fins al dia de la transmissió.

  1. Si les participacions es tenen en una entitat radicada a l’estranger, a més dels requisits anteriors, és necessari que la filial hagi tributat per un impost anàleg al de l’impost sobre societats amb un tipus nominal mínim del 10 per 100, si bé s’entendrà complert aquest requisit quan resideixi en un país amb el qual Espanya hagi subscrit un conveni. En el cas de transmissió, si no es compleixen aquests requisits en tots els exercicis de tinença, només s’aplicarà l’exempció per la part de les reserves generades en els períodes impositius en què es van complir, estant també exempta la part de benefici que es correspongui amb la plusvàlua tàcita, la qual s’entendrà generada de manera lineal.
  1. 2. Si l’entitat participada té al seu torn filials, en principi és necessari tenir, almenys, un 5 per 100 de participació directa o indirecta en aquestes filials sempre que més del 70 per 100 dels ingressos de la participada procedeixin de dividends o de beneficis de transmissions de participacions.
  2. No cal tenir en compte el percentatge de participació en les filials quan la participada sigui la dominant d’un grup mercantil que consolidi comptes i els ingressos financers del grup siguin inferiors al 70 per 100. Tampoc quan l’entitat participada no és la dominant d’un grup, però tant ella com totes les filials pertanyen a un grup mercantil que consolidi comptes.

 

Es regula una excepció a la citada reducció del 95 per 100, per la qual cosa l’exempció serà plena, quan simultàniament, es compleixin els següents requisits:

  • Els dividends o participacions en beneficis siguin percebuts per una entitat que el seu import net del volum de negocis (INVN) en el període impositiu immediat anterior sigui inferior a 40.000.000 € i que, a més, no sigui patrimonial, no formi part d’un grup mercantil abans de 2021 i no tingui una participació en una altra entitat abans d’aquest any igual o superior al 5 per 100.
  • Els dividends o participacions en beneficis procedeixin d’una entitat constituïda amb posterioritat a l’1 de gener de 2021 en la qual s’ostenti, de manera directa i des de la seva constitució, la totalitat del capital o els fons propis.
  • Els dividends o participacions en beneficis es percebin en els períodes impositius que concloguin en els 3 anys immediats i successius a l’any de constitució de l’entitat que els distribueixi.

 

Ajustos. Ingrés comptable

Quan es percebi un dividend i no existeixi ingrés comptable, tampoc es produeix ingrés des del punt de vista fiscal. En aquest cas coincideix comptabilitat i fiscalitat i no cal fer cap ajust.

 

No obligació de retenir

Partint que complint els requisits pertinents, com hem vist, un dividend pot tenir dret a exempció per doble imposició en l’impost sobre societats, però integrant-se amb caràcter general el 5% del seu import en la base imposable de la societat que el rep, hi hauria el dubte de si caldria practicar la retenció per aquesta part del dividend no exempta.

 

Doncs bé, la DGT en la seva consulta vinculant (V1154-21) de 29 d’abril resol aquesta important qüestió en el sentit que la normativa estableix que no existeix aquesta obligació respecte dels dividends o participacions en beneficis als quals resulti d’aplicació el règim d’exempció per evitar la doble imposició. Pel que, complint-se els requisits previstos, els dividends no estaran subjectes a retenció o ingrés a compte en cap tram ni percentatge.

 

Atenció. La DGT ha assenyalat que no existeix l’obligació de retenir respecte dels dividends o participacions en beneficis que tinguin dret a l’exempció del 95%.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

Contactar via whatsapp