Noticias Geslex1949

Es prorroguen fins al 31 de març de 2022 els ERTE de limitació i impediment i els ERTE ETOP COVID-19

Sin categoría

Al BOE del dia 23 de febrer, s’ha publicat el Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer, pel qual s’estén fins al 31 de març de 2022 els efectes de les mesures extraordinàries en matèria de cotització, atur i els ERTE.

 

Us informem que al BOE del dia 23 de febrer, s’ha publicat el Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer, que entre altres novetats, s’adopten mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms, per a la transició cap als mecanismes estructurals de defensa de l’ocupació, i per a la recuperació econòmica i social de l’illa de La Palma, i es prorroguen determinades mesures per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i que ha suposat la setena pròrroga dels ERTE COVID-19 fins al 31 de març.

 

S’estén els efectes de les mesures extraordinàries en matèria de cotització i de protecció per atur, incloses les mesures per a persones amb contracte fix discontinu o que realitzin treballs fixos i diaris que es repeteixin en dates certes, així com les mesures complementàries associades als Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTE) relacionats amb la COVID-19 fins al 31 de març de 2022 facilitant, així, una transició a les mesures estructurals previstes a l’Estatut dels Treballadors.

 

PRINCIPALS NOVETATS

 

1. Es prorroguen fins al 31 de març de 2022 els ERTE de limitació i impediment i els ERTE ETOP COVID

Actualment, els treballadors a ERTE-COVID se situen al voltant dels 100.000, dels quals la meitat treballen a temps parcial, ia penes suposen el 0,6% dels afiliats. Per sectors, el percentatge de treballadors que es mantenen a ERTE-COVID és menor del 8%, a excepció de les agències de viatges, el nivell dels quals s’eleva al 28%.

Es prorroguen fins al 31 de març de 2022 els ERTE de limitació i impediment i els ERTE ETOP COVID i es mantenen els mecanismes de protecció vigents com el comptador a zero i l’exempció de període de carència, mecanismes que, a partir d’ara, s’aplicaran amb caràcter estructural als ERTE de Força Major previstos a la reforma laboral.

També es prolonga un mes més la prestació extraordinària per a les persones amb contracte fix discontinu o que realitzin treballs fixos i diaris que es repeteixin en dates certes, així com les mesures complementàries associades als expedients de regulació temporal d’ocupació relacionats amb la COVID-19.

 

1.1. Caldrà sol·licitar una nova pròrroga?

En cas de trobar-se en situació d’ERTE COVID-19 al 28 de febrer, la pròrroga serà automàtica.
Tot i això, es reduiran les exoneracions.

 

1.2. Què passarà a partir de l’1 d’abril del 2022?
S’aplicaran les modalitats d’ERTE (art. 47 i 47 bis de l’ET) establertes després de les modificacions operades per la reforma laboral 2022.

 

3. Es manté la clàusula de salvaguarda d’ocupació i les condicions de les prestacions per atur associades als ERTE?

Sí. Es mantenen les prohibicions d’acomiadar, realització d’hores extra, externalitzacions, etc., així com la prestació per desocupació sobre el 70% de la base reguladora. Transició als nous expedients de regulació temporal docupació dels articles 47 i 47 bis de l’Estatut dels Treballadors (vigents des de 31/12/2022).

 

La D.A. 1a concreta:

«1. Els expedients de regulació temporal d’ocupació referits a l’article 1 del Reial decret- llei 18/2021, de 28 de setembre, i vigents a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, prorrogaran automàticament fins al 31 de març de 2022.

 

Així mateix, es prorrogaran fins al 31 de març de 2022 els expedients de regulació temporal de ocupació vigents a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei i que hagin estat autoritzats amb base en el que disposen els articles 2 i 5.1 del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, inclosos els autoritzats d’acord amb la disposició transitòria única de la mateixa.

 

2. Als expedients previstos a l’apartat 1 ia les persones treballadores afectades per aquests els seguiran resultant d’aplicació les mesures previstes en el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, fins al 31 de març de 2022, sens perjudici del que estableix la disposició addicional segona d’aquest Reial decret llei.

 

3. La pròrroga de les mesures de protecció per desocupació de l’article 7 del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, s’estendrà fins al dia 31 de març de 2022».

 

Exoneracions previstes durant el mes març (D.A. 2a)

Durant el mes març, per tant, estarà vigent un model similar a l’actual, amb exoneracions a les cotitzacions socials del 90% en els casos d’ERTE per impediment i del 60% en els casos de empreses que acollides a un ERTE COVID i desenvolupin processos de formació i del 30% (empreses de menys de 10 treballadors) i del 20% (més de 10 treballadors) per a aquells supòsits en què no es posin en marxa plans de formació.

 

Atenció. Les exoneracions de quotes per a les empreses a la Seguretat Social vigents redueixen per a aquest període de transició. D’aquesta manera, es redueixen d’un 80% al 60% on hi ha plans de formació; i, on no hi ha plans passen a 20% en empreses de 10 o més treballadors i
30% en el cas de 10 treballadors o menys. En els supòsits de força major, l’exoneració serà del 90%.

 

ERTE de mecanisme XARXA
El mes de transició també servirà per donar resposta a la petició d‟activació del Mecanisme RED per al sector de les agències de viatge.

2. Treballadors autònoms

El primer grup daquests ajuts té com a objectiu facilitar la reactivació de lactivitat dels autònoms i, de forma anàloga al que es va fer a partir d’octubre, s’estableixen exoneracions a les cotitzacions socials durant els propers quatre mesos. En concret, els treballadors autònoms que venien percebent fins ara les prestacions extraordinàries associades a la pandèmia del Reial decret llei 18/2021, més de 110.000 persones, se’ls aplicarà una exoneració de la cotització a la Seguretat Social del 90% al març, del 75% a l’abril, del 50% al maig i del 25% a juny.

Per rebre aquestes exoneracions en la cotització, els treballadors autònoms hauran de romandre a alta al corresponent règim especial de la Seguretat Social fins al 30 de juny de 2022.

La norma regula:

– Exempció de l’obligació de cotitzar a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut algunamodalitat de prestació per cessament d’activitat a l’empara del que disposa el Reial decret llei 18/2021,de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i lamillora del mercat de treball.

– Prestació extraordinària per cessament dactivitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència d’una resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de la COVID-19.

 

3. Es prorroga el Pla MECUIDA fins al 30 de juny

El Pla MECUIDA, que regula el dret d’adaptar i/o reduir la jornada laboral de les persones treballadores per atendre els deures de cura com a conseqüència del COVID-19 estén la seva vigència fins al 30 de juny.

 

4. Erupció volcànica registrada a la zona de Cimera Vella a La Palma

Els ERTE autoritzats a empreses afectades per l’erupció de Cimera Vella es transformen de forma automàtica, a ERTE de Força Major sense que les empreses hagin de tramitar nova sol·licitud, fins el 30 de juny del 2022.

 

Els ajornaments i moratòries en el pagament de les quotes (art. 10 del Reial decret llei 20/2021, de 5 de octubre), podran sol·licitar-se, igualment, amb relació al pagament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, la meritació dels quals tingui lloc entre els mesos de febrer a maig de 2022, en el cas d’empreses, i entre els mesos de març a juny de 2022, en el cas de treballadors autònoms.

Es regulen una sèrie de prestacions extraordinàries:

 cessament d’activitat per als treballadors autònoms que es vegin obligats a cessar a l’activitat com a conseqüència directa de l’erupció volcànica registrada a la zona de Cimera Vella de
La Palma.

 cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota lactivitat com a conseqüència dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques.

 

 cessament d’activitat per als treballadors autònoms que en vegin afectades les activitats com a conseqüència dels danys ocasionats per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cimera Vella de la Palma.

5. Altres mesures

 Reducció de la jornada de treball per cura de fills o persones subjectes a guarda amb fins d’adopció o acolliment amb caràcter permanent per càncer o una altra malaltia greu extingida per compliment de 18 anys: les persones treballadores com els empleats i empleades públics que haguessin gaudit d’una reducció de jornada per al cura, durant l’hospitalització i tractament continuat, d’un menor a càrrec afectat per càncer o per qualsevol altra malaltia greu i hagin vist extingida aquesta reducció de jornada per haver complert aquell divuit anys abans de l’entrada en vigor de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022, que va elevar el límit dedat a 23 anys, puguin tornar a sol·licitar la reducció de jornada prevista.

 

 S’estenen el termini de determinades mesures de protecció en situacions de vulnerabilitat en matèria d’habitatge establertes al Real Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. En particular, s’amplia fins al 30 de setembre de 2022 la suspensió dels procediments i llançaments en els supòsits i d’acord amb els tràmits ja establerts, així com, en conseqüència, la possibilitat de sol·licitar, fins al 31 de octubre de 2022, compensació per part de l’arrendador o propietari recollida al Real Decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports.

 

Contactar via whatsapp