Noticias Geslex1949

Entrada en vigor del nou registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social

Notícies

El passat 2 d’abril de 2021 va entrar en vigor la nova ordre reguladora del registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social. Els apoderaments atorgats fins a l’1 d’abril de 2021, per actuar davant l’administració de la Seguretat Social han quedat sense efecte.

 

L’informem que el passat 2 d’abril de 2021 va entrar en vigor la nova ordre reguladora del registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social.

 

Els apoderaments atorgats fins a l’1 d’abril de 2021, per actuar davant l’administració de la Seguretat Social han quedat sense efecte.

 

 

Com m’afecta l’entrada en funcionament del nou registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social si ja tenia inscrit un poder al registre anterior?

L’Ordre ISM/189/2021, de 3 de març, per la qual es regula el registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social preveu que els apoderaments inscrits actualment al registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social,  atorgats a l’empara de l’Ordre ESS/486/2013, de 26 de març, perdran la seva validesa el 2 d’abril de 2021 si abans d’aquesta data no han estat adaptats a la regulació de l’ordre ministerial recentment publicada, mitjançant l’emplenament dels nous models de poders.

 

A aquest efecte els usuaris (poderdants i apoderats) de l’anterior registre electrònic d’apoderaments de l’administració de la Seguretat Social van rebre les indicacions oportunes per realitzar l’adaptació, que s’havia de fer abans del dia 2 d’abril. En cas que no s’hagués realitzat, els apoderaments han deixat de ser vàlids i, en virtut d’això, els apoderats no es podran personar i rebre notificacions electròniques en nom del seu poderdant.

 

 

Quines modificacions s’introdueixen en matèria d’apoderaments davant la Seguretat Social?

A través d’aquesta ordre es modifica i amplia l’àmbit d’actuació dels apoderaments davant la Seguretat Social, de manera que, una vegada inscrits al registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social, també podran ser utilitzats per accedir als serveis electrònics de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de Seguretat Social i Pensions (SEDESS). A més podran atorgar-se per a nous tràmits i matèries. (vegeu el catàleg)

 

 

I si tinc atorgat un poder general per actuar davant totes les administracions públiques, haig d’atorgar un nou apoderament davant la Seguretat Social?

Si té inscrit un poder general per actuar davant les administracions públiques, al registre electrònic d’apoderaments de l’Administració General de l’Estat, no serà necessari atorgar un poder específic per actuar davant la Seguretat Social, ja que el nou registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social estarà interconnectat amb el de l’Administració General de l’Estat, de manera que podrem consultar-lo en línia.

 

 

Com puc atorgar un apoderament en favor d’un tercer perquè actuï en el meu nom davant la Seguretat Social?

A partir del 2 d’abril de 2021 els ciutadans i empreses podran atorgar poders per actuar davant l’administració de la Seguretat Social a través d’un tercer (apoderat). L’atorgament i inscripció al registre d’apoderaments es pot fer de manera telemàtica a través d’aquesta SEDESS, si es disposa d’una identificació electrònica (certificat o sistema Cl@ve). Si no es disposa d’identificació electrònica, es podrà realitzar “apud acta” a les oficines d’assistència en matèria de registre de la Seguretat Social situades a la seu de les seves Direccions Provincials. No obstant això, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, i els col·lectius obligats a relacionar-se electrònicament amb la Seguretat Social, només podran fer-ho de manera electrònica.

 

 

Quines actuacions es poden realitzar per una altra persona en nom meu, utilitzant per a això un apoderament?

L’extensió, és a dir, la determinació de les matèries i tràmits en les quals un apoderat pot actuar en el seu nom, correspon determinar-la al mateix ciutadà. Amb caràcter general un apoderat podria actuar en nom seu per realitzar qualsevol tràmit i en qualsevol matèria dins de l’àmbit de la Seguretat Social i realitzar electrònicament qualsevol dels tràmits incorporats a la seu electrònica (SEDESS).

 

 

Així, es podran atorgar poders generals referits a totes les matèries i tràmits de la Seguretat Social o només a determinades matèries i/o tràmits (vegeu el catàleg).

Els apoderaments que s’atorguin per rebre notificacions electròniques necessitaran l’acceptació expressa de l’apoderat per poder ser efectius. Així, tots els apoderaments que s’atorguin per a una o diverses matèries també necessitaran aquesta acceptació, ja que totes elles inclouen el tràmit “Rebre notificacions i comunicacions”.

 

 

A quins serveis de la seu puc accedir com a apoderat inscrit i/o com a representant?

Amb l’entrada en vigor de la nova ordre reguladora del registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social, s’ha habilitat en alguns serveis d’aquesta seu un selector que permet l’accés en nom propi o com a apoderat inscrit i a més, en els serveis que així ho permetin, es mostrarà també l’opció d’accés com a representant. En aquest cas serà necessari adjuntar els documents o models que acreditin la representació.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contactar via whatsapp