Noticias Geslex1949

El règim de devolució mensual de l’IVA (REDEME)

Notícies

El règim de devolució mensual de l’IVA (REDEME) és un sistema que permet a les pimes i els autònoms liquidar l’IVA de manera mensual, en lloc de fer-ho a través de la declaració trimestral del model 303. Així, els subjectes passius de l’IVA realitzen la liquidació de l’IVA de manera mensual en lloc de fer-ho trimestralment, fet que els proporciona més liquiditat, sobretot a les empreses que les declaracions els surtin a pagar. Els empresaris o professionals que no hagin sol·licitat la inscripció al REDEME el mes de novembre, així com aquells que no hagin iniciat l’activitat, però hagin adquirit béns o serveis amb la intenció de destinar-los al desenvolupament de l’activitat, podran sol·licitar la seva inscripció durant el termini de presentació de les declaracions-liquidacions periòdiques.

 

Li recordem que el règim de devolució mensual de l’IVA (REDEME) és un sistema que permet a les pimes i els autònoms liquidar l’IVA de manera mensual, en lloc de fer-ho a través de la declaració trimestral del model 303.

 

Així, els subjectes passius de l’IVA realitzen la liquidació de l’IVA de manera mensual en lloc de fer-ho trimestralment, el que els proporciona més liquiditat, sobretot a les empreses que les declaracions els surtin a pagar.

 

Requisits per acollir-se al sistema REDEME

 

Per poder declarar l’IVA a través del REDEME, és necessari complir amb els següents requisits:

 

  • No tributar en el règim simplificat de l’IVA.
  • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries.
  • No haver estat exclòs del registre en els tres anys anteriors a la sol·licitud de l’alta.

 

Com puc inscriure la meva empresa al REDEME?

 

Per inscriure’s al REDEME, s’ha de presentar els següents models davant Hisenda:

 

  • Model 036, per a la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors.
  • Model 039, per a la Comunicació de dades relativa al règim especial del grup d’entitats en l’impost sobre el valor afegit.

 

Quines obligacions tenen les empreses acollides al REDEME?

 

Hauran de presentar de manera mensual els següents documents:

 

  • El model 303, per a presentar les seves autoliquidacions d’IVA.
  • Una declaració informativa, bolcant en el model 340 el contingut dels llibres de registre de l’IVA.
  • A més, el REDEME obliga a tots els subjectes passius que tributin a través d’aquest règim a utilitzar l’SII i, en conseqüència, haurà d’informar de totes les factures emeses i rebudes a través de la seu electrònica de l’AEAT, remetent electrònicament els seus registres de facturació.

 

Si soc autònom m’interessa utilitzar el REDEME?

 

El REDEME és molt útil per a aquelles empreses que estan començant i han de fer importants inversions inicials, de manera que és molt probable que l’Agència Tributària hagi de retornar part d’impostos.

 

També és especialment interessant per a les empreses exportadores, que solen tenir un superàvit d’IVA. En aquests casos, s’avança la devolució de l’IVA, proporcionant liquiditat a les empreses acollides a aquest règim.

 

No obstant això, aquest sistema implica realitzar una gestió més exhaustiva de la facturació, ja que s’ha de reportar a l’Agència Tributària de totes les factures rebudes i emeses, la qual cosa implica una important inversió en tecnologia. Per aquest motiu, en el cas d’una empresa que tingui una activitat normal, amb liquidacions en les quals fins i tot l’IVA surt a pagar, pot ser que no compensi massa.

 

Recordi que:

 

Els empresaris o professionals que no hagin sol·licitat la inscripció al REDEME el mes de novembre, així com aquells que no hagin iniciat l’activitat, però hagin adquirit béns o serveis amb la intenció de destinar-los al desenvolupament de l’activitat, podran sol·licitar la seva inscripció durant el termini de presentació de les declaracions-liquidacions periòdiques.

 

En tots dos casos, la inscripció en el registre farà efecte des de l’endemà a aquell en el qual finalitzi el període de liquidació d’aquestes declaracions-liquidacions.

 

Per a més informació: AEAT

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contactar via whatsapp