Noticias Geslex1949

Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). Té de termini fins al 31 de març de 2021

Sin categoría

Un any més, i malgrat l’estat d’alarma per la COVID-19, els recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’impost sobre societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger a 31 de desembre de 2020 podrien quedar obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) fins al pròxim 31 de març de 2021. Cal tenir en compte que la presentació fora de termini pot tenir importants conseqüències en altres impostos, com l’impost sobre el patrimoni, l’IRPF, el model D6, el model ETE, etc. De vegades, aquestes sancions poden arribar a suposar fins al 150% de l’import no declarat.

Un any més, i malgrat l’estat d’alarma per la COVID-19, els recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’impost sobre societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger a 31 de desembre de 2020 podrien quedar obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) fins al pròxim 31 de març de 2021.

Aquest model s’haurà de presentar per via telemàtica (Internet), sense que sigui possible la presentació en paper. Aquells que per raons de caràcter tècnic no puguin presentar el model 720 per Internet en el termini establert, podran efectuar la presentació durant els quatre dies naturals següents al de finalització d’aquest termini.

Per a aquells que van presentar el model 720 anteriorment, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d’obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels que van determinar la presentació de la declaració de l’any passat. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar.

Els contribuents haurà d’informar sobre els béns i drets que tenen a l’estranger, tant comptes en entitats financeres, com a béns immobles, valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionats o obtinguts fora d’Espanya. S’exclou d’aquesta obligació de declarar quan el seu valor no superi els 50.000 euros per cada tipus de bé o dret.

Quins tipus de béns i drets es declaren?

 • Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger. Es detallarà la seva identificació, situació (país, localitat, carrer, número), la data d’adquisició i el valor d’adquisició (dependrà de si es tracta de la plena propietat, l’usdefruit, la nua propietat o altres casos).
 • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger. S’ha d’incloure la denominació de l’entitat bancària, el seu domicili, la identificació dels comptes, les dates d’obertura o cancel·lació, el saldo a 31 de desembre, el saldo mitjà de l’últim trimestre, data en la qual es va deixar de tenir la condició de titulars, representants, autoritzats, beneficiaris o persona amb poder de disposició.
 • Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.
 • En el supòsit dels valors haurà de constar la raó social de l’entitat o del tercer cessionari, així com el domicili, saldo a 31 de desembre i nombre, classe d’accions i valor.
 • En el cas dels drets s’inclouen els drets representatius de la cessió a tercers de capitals propis.
 • Pel que fa a les assegurances cal informar sobre el nom de l’entitat asseguradora, el domicili i el valor de rescat de la pòlissa a 31 de desembre.
 • Quant a les rendes temporals o vitalícies s’ha d’informar sobre la raó social de l’entitat asseguradora, el seu domicili i el valor de capitalització a 31 de desembre.

En relació als béns i drets que han de ser objecte de declaració, existeixen diversos matisos que s’ha de tenir en compte com els que detallem a continuació:

 • S’han de declarar els comptes bancaris en les quals existeixi una titularitat compartida, quan existeixi un saldo a 31 de desembre superior als 50.000 euros.
 • També s’haurà de declarar la titularitat compartida que recaigui sobre béns immobles quan el valor d’adquisició superi els 50.000 euros a 31 de desembre.

Atenció. Si l’any passat va presentar el model 720 perquè disposava de dipòsits bancaris, valors (accions, fons d’inversió, assegurances, etc.) o immobles a l’estranger valorats en més de 50.000 euros, entre gener i març de cada any, haurà de tornar a presentar aquest model en qualsevol d’aquests dos supòsits:

 • Si el valor dels seus béns augmenta en més de 20.000 euros.
 • O bé si ha deixat de ser titular o autoritzat d’algun dels béns prèviament declarat.

Criptomonedes

En relació amb les criptomonedes, es plantegen dubtes perquè la naturalesa jurídica de les criptomonedes no sembla estar inclosa en els actius que s’han de declarar i el fet que estiguin disponibles en una plataforma d’intermediació estrangera, no implica que l’actiu sigui a l’estranger, atès que es tracta d’una cosa intangible. De moment i fins que Hisenda es pronunciï, no s’haurien d’incloure, ja que les criptomonedes no compten amb una ubicació geogràfica.

No obstant això, el Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2021, obliga a “l’obtenció d’informació procedent de diverses fonts sobre les operacions realitzades amb criptomonedes“, i l’Agència Tributària preveu la “incorporació al model de béns i drets en l’exterior”. És a dir, que l’Agència Tributària ha fet un pas inequívoc a voler obligar a la inclusió dels actius en forma de monedes digitals al model 720.

Atenció. Hisenda té previst incloure al model 720 l’obligatorietat de declarar les operacions realitzades amb criptomonedes. Actualment ja circulen més de 6.500 criptomonedes i la majoria de bancs centrals del món han desenvolupat les seves monedes digitals. Ara, l’AEAT pretén augmentar la vigilància sobre les criptomonedes exigint informació sobre aquestes inversions als contribuents.

Quins subjectes estan obligats? 

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents, etc.) estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa anual, sempre que siguin titulars o autoritzats en comptes a l’estranger el saldo conjunt dels quals sigui superior a 50.000 euros. Així mateix, tenen obligació de declarar la informació els titulars de valors, accions, fons, assegurances de vida, béns immobles o qualssevol altres actius situats o dipositats a l’estranger, per un import superior conjunt a 50.000 euros. A més dels titulars jurídics, i tret que apliqui alguna exoneració que s’hagi d’analitzar detingudament, estan obligats els coneguts com a titulars reals, això és, aquells que posseeixin o controlin més del 25% dels esmentats actius a través d’entitats amb personalitat jurídica o sense.

Pot haver-hi moltíssimes persones obligades, en particular estrangers residents, perquè només cal tenir una petita part (encara que sigui un 1%) d’una o diversos comptes a l’estranger amb saldo superior a 50.000 € (o fins i tot no tenir res i ser un simple autoritzat), o tenir una petita part d’un immoble amb valor superior a aquesta quantitat.

Atenció amb les sancions per no declarar el model 720

La sanció per no presentar la declaració o fer-ho amb errors o omissions és de 5.000 euros per dada o grup de dades, amb un mínim de 10.000 euros per cada grup de béns. La sanció per presentar-la fora de termini és de 100 euros per dada amb un mínim de 1.500 euros per cada grup.

A més d’aquesta sanció, la normativa estableix una altra greu conseqüència tant per no complir l’obligació d’informar com per fer-ho fora de termini, i és que Hisenda pot arribar a considerar que els béns a l’estranger són guany patrimonial no justificat i cobrar per l’IRPF una quota fins al seu tipus màxim marginal o en l’impost sobre societats, sobre el seu valor més una sanció addicional del 150% sobre aquesta quota. I això fins i tot encara que aquests béns i drets procedeixin de períodes prescrits. En qualsevol cas, la Direcció General de Tributs ha suavitzat aquest punt recentment, interpretant que no es procedirà a aquesta regularització quan es pugui provar que els béns i drets a l’estranger no declarats en termini provenen de rendes declarades o de rendes obtingudes en exercicis en els quals no es va tenir la consideració de resident fiscal a Espanya i, per tant, de contribuent de l’IRPF.

D’altra banda, el duríssim règim sancionador associat al model 720 es troba actualment sota revisió a escala europea. La Comissió Europea ha donat diversos avisos, entre altres mitjançant un dictamen amb data de 15 de febrer de 2017, on considera que la normativa espanyola en la matèria infringeix la lliure circulació de persones, la lliure circulació de treballadors, la llibertat d’establiment, la lliure prestació de serveis i la lliure circulació de capitals en la mesura en què estableix un règim de declaració fiscal en el marc del model 720 que sembla discriminatori i desproporcionat si ens atenim a la jurisprudència pertinent del Tribunal de Justícia. No obstant això, la normativa reguladora del model 720 no ha estat modificada pel legislador espanyol, i l’Agència Tributària continua imposant sancions derivades d’aquesta normativa perquè, en definitiva, segueix en vigor. Per això, la Comissió Europea hauria denunciat a l’octubre de 2019 l’Estat espanyol davant el Tribunal de Justícia de la UE. Sol·licitant l’anul·lació d’aquest onerós règim associat al model 720. No obstant això, la denúncia segueix sense ser resolta avui dia. És per això que l’obligació continua en vigor i continua sent aplicada per l’AEAT.

En aquest sentit, és important destacar una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, de 28 de novembre de 2018, en la qual el contribuent va al·legar desproporció en la sanció amb suport en el Dictamen de la Comissió Europea en què requeria a Espanya per modificar la seva legislació en la matèria. També podem destacar la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 31 de maig de 2018, cas C-190/17, atès que el Tribunal estableix que la imposició de sancions desproporcionades per qüestions formals, és contrari a l’ordenament europeu. Tenint en compte l’anterior, hi ha arguments suficients al panorama actual per impugnar les sancions que s’imposin per presentació fora de termini del model 720.

Exemple:

Si un obligat tributari ha de presentar el model 720 per una sèrie de comptes bancaris oberts a l’estranger, i presenta informació sobre els tres comptes recollits en el quadre següent ometent o consignant dades/conjunts de dades de manera incompleta, inexacta o falsa. En el quadre següent es recullen els tres comptes sobre els quals s’informa al model 720, i es recullen les dades correctes ombrejades i amb una “X” les dades/conjunts de dades omeses/incompletes/inexactes/falses.

S’han omès o declarat de manera incompleta/inexacta/falsa incompleta tres dades o conjunts de dades de tres comptes diferents (de tres registres diferents). La sanció mínima opera per cada obligació d’informació, en aquest la sanció mínima serà de 10.000 euros. La sanció corresponent al cas plantejat en el qual s’incompleix l’obligació d’informar, ometent o bé declarant de manera incompleta, inexacta o falsa, dos conjunts de dades i una dada, serà de 15.000 euros (5.000 euros/dada o conjunt de dades).

Implicacions del model 720 en altres impostos

El model 720 pot tenir implicació més enllà dels seus propis continguts, i aquestes implicacions han de ser tingudes en compte. Els principals impostos relacionats són:

 • Impost sobre el patrimoni: l’impost sobre el patrimoni grava els béns que ostenta un contribuent tant en territori espanyol com a la resta del món. Referent als béns (diners, accions, valors, assegurances, immobles) situats a l’estranger, per descomptat, aquests són exactament els mateixos que els continguts al model 720. Els béns declarats al 720, per tant, es declaren íntegrament a l’impost sobre el patrimoni, sempre que es compleixin els requisits d’obligatorietat en patrimoni. Per norma general, si la valoració dels actius continguts al model 720 supera els 500.000 €, és molt probable que existeixi l’obligatorietat de presentar l’impost sobre el patrimoni.
 • IRPF: la declaració de la renda també pot tenir relació amb la declaració de béns a l’estranger, principalment per 2 motius. En primer lloc, si els béns continguts al model 720 (singularment accions, valors i immobles) generen algun tipus de rendiment. Per exemple; interessos de comptes corrents o de valors, lloguers d’immobles, etc.), aquests rendiments es declaren sempre en IRPF. No hem d’oblidar que, a la declaració de la renda, el contribuent declara per la seva renda mundial, és a dir, per les rendes obtingudes a qualsevol part del món.
 • Model D6: El model D6 està estretament relacionat amb el Model 720. Si en la declaració de 720 es declaren valors a l’estranger per valor igual o superior a 50.000 €, també s’haurà de declarar al model D6.
 • Formulari ETE: el formulari ETE s’haurà de presentar en el cas que la quantia de les transaccions amb no residents declarades en el model 720, superi el 1.000.000 €. Si l’import no supera el milió d’euros, el contribuent queda exempt de l’obligació de presentar aquest model, tret que el Banc d’Espanya ho sol·liciti.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema. Una salutació cordial,

Contactar via whatsapp