Noticias Geslex1949

Com tributen les subvencions o ajudes en l’IRPF?

Sin categoría

Si ha rebut una subvenció o ajut i no sap si l’ha de declarar, el primer que hem de fer és informar-nos de si la subvenció o ajut es troba exempta de l’IRPF, que en cas que ho estigui, es recollirà al seu acord. En segona lloc, és molt important saber quines són les seves implicacions fiscals, ja que aquests ingressos també tributen en l’IRPF, encara que com i quant depèn de la mena de subvenció. A continuació li expliquem els diferents tractaments de les subvencions o ajuts en cas d’haver de tributar en l’IRPF. En la situació econòmica actual produïda per la pandèmia de la COVID-19, són molts els ajuts i subvencions que satisfan les Administracions.

Com a norma general, tret que la Llei expressament ho indiqui, totes les subvencions o ajuts rebuts per persones que no realitzen activitats econòmiques, tenen la consideració de guanys patrimonials, per la qual cosa estan subjectes i no exemptes en l’IRPF.

Les que reben les persones que realitzen activitats econòmiques, poden tenir la consideració de rendiment de l’activitat o de guany patrimonial, segons el destí de la subvenció o ajut. En rebre una subvenció és molt important saber quines són les seves implicacions fiscals, ja que aquests ingressos també tributen en l’IRPF, encara que com i quant depèn de la mena de subvenció. Els diferents tipus de subvencions es declaren en l’IRPF en funció de com es qualifiqui l’ingrés, que pot ser:

 • Guany o pèrdua patrimonial
 • Rendiments del treball
 • Rendiment d’activitats econòmiques

Entre les subvencions o ajuts més freqüents, destaquen les destinades a l’adquisició d’habitatges, les del Programa d’incentius al vehicle eficient (Pla PIVE), els ajuts per compensar despeses escolars, per realitzar determinades millores als habitatges (eficiència energètica, accessibilitat, etc.) i per compensar determinades despeses relacionades amb la protecció de la salut. Cadascuna d’aquestes subvencions o ajuts pot tenir un tractament diferent en l’IRPF, per la qual cosa per comprovar si s’han de declarar o no, convé, en primer lloc, consultar l’acord de concessió de l’ajut, que, si està exempt, recollirà aquesta circumstància.

En aquest sentit, hi ha ajuts i subvencions que estan exemptes i que no tributen ni com a guanys patrimonials ni com a rendiments del treball. Per exemple:

 • Les prestacions de la Seguretat Social per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
 • Prestacions per desocupació percebudes en la modalitat de pagament únic.
 • Les prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat, així com les prestacions públiques per maternitat o paternitat.

Subvencions que tributen com a guany patrimonial                                                                                          

En general, les subvencions públiques a particulars (estatals, autonòmiques, d’ajuntaments, etc.) es consideren guanys patrimonials i tributen en la base general de l’IRPF.  Aquest és el cas, per exemple, de:

 • Els ajuts per a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual o el condicionament de cases rurals.
 • Els ajuts directes per sufragar els costos del lloguer de l’habitatge.
 • Les subvencions destinades a l’adquisició de determinats actius, com el Pla Renove per la compra de vehicles.
 • Les del Programa d’incentius al vehicle eficient (Pla PIVE)
 • Ajuts públics per al pagament de l’IBI
 • Ajuts per a la instal·lació de rampes i ascensors
 • Ajuts per compensar despeses escolars
 • Ajuts per compensar determinades despeses relacionades amb la protecció de la salut

Les que reben les persones que realitzen activitats econòmiques, poden tenir la consideració de rendiment de l’activitat o de guany patrimonial, segons el destí de la subvenció o ajut. Si estan relacionades amb una activitat econòmica hi hauran de tributar, però en cas contrari formaran part dels guanys i pèrdues patrimonials.

Subvencions considerades com a rendiments del treball

No obstant l’anterior, la llei qualifica determinats ajuts com a rendiments del treball. És el cas de les següents ajudes i subvencions:

 • Prestacions de la Seguretat Social per desocupació o per incapacitat, jubilació, accident, malaltia, viduïtat o similars.
 • Les beques que no estiguin exemptes, així com els ajuts concedits per promoure l’ocupació (el Pla PREPARA o les beques de transport per a cursos de formació d’aturats).
 • Ajuts públics per a l’adquisició de material escolar, inclosos llibres de text i material didàctic i informàtic complementari.
 • Ajuts públics per a menjador escolar
 • Ajuts per a transport escolar.
 • Xecs guarderia que ofereixen diverses comunitats
 • Ajuts d’integració i emergència social, destinats a sufragar despeses d’aliments, llum i aigua.

El fet que un ajut es consideri rendiment del treball és més avantatjós:

 • Els rendiments del treball gaudeixen d’una reducció de 2.000 euros en concepte de “Altres despeses”, i d’una reducció addicional de fins a 5.565 euros si els rendiments nets (després de despeses) són inferiors a 16.825 euros. Aquestes reduccions no són aplicables sobre els guanys patrimonials.
 • El volum de rendes a obtenir -i que determina l’obligació de declarar- és més elevat si es qualifiquen de “rendiments” que si es qualifiquen de “guanys patrimonials”.

Subvencions com a rendiments d’activitats econòmiques

L’IRPF entén com a activitat econòmica qualsevol activitat professional que no formi part de les rendes del treball, incloses col·laboracions. Hisenda compta com a rendiment d’activitat econòmica les subvencions públiques que s’enquadrin dins de les següents modalitats:

 • Subvencions corrents que substitueixin ingressos ordinaris de l’exercici. Aquest tipus de rendes es consideraran un ingrés de l’activitat, com si s’hagués produït una venda, per exemple.
 • Subvencions que financen la compra d’elements patrimonials que estiguin lligats a l’activitat. En aquest cas s’imputaran com a ingrés de l’activitat en la mateixa proporció que l’amortització dels béns de l’immobilitzat finançats amb la subvenció. Per exemple, si s’ha beneficiat del Pla PIVE com a empresari, aquests diners es consideraran com a major ingrés en el rendiment de l’activitat.

Criteris d’imputació

Com a regla general, les subvencions públiques, en cas que tributin, s’han d’imputar en l’IRPF de l’any del seu cobrament, i no en el de la seva concessió.  Així, si un particular adquireix un vehicle i gaudeix d’un ajut que li suposa un descompte en el preu, l’haurà de declarar en l’IRPF de l’any d’adquisició. I si se li reconeix una ajut per adquirir el seu habitatge en 2020 però el cobra en 2021, haurà de declarar-lo en 2021. No obstant això, hi ha algunes regles especials. En alguns casos en què els ajuts solen ser elevats i en un sol pagament, es pot optar per declarar-los per quartes parts l’any del seu cobrament i en els tres següents. Això és possible, per exemple, en ajuts per compensar defectes estructurals de construcció de l’habitatge o en ajuts estatals directes per a compra d’habitatge percebuts mitjançant pagament únic. Així es pretén limitar la progressivitat de l’impost (ja que declarar-los en un sol any suposaria una elevada tributació).

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema. Una salutació cordial,

Contactar via whatsapp