Noticias Geslex1949

Campanya de comunicacions de l’AEAT a societats respecte d’inconsistències detectades en les seves declaracions

Sin categoría

Dins dels plans de l’Agència Tributària per a la millora del compliment voluntari de les obligacions fiscals i la prevenció dels incompliments, les directrius del Pla de Control Tributari per a 2022 inclouen una campanya de comunicacions a societats respecte d’inconsistències detectades en les seves declaracions.

 

L’informem que hem tingut coneixement per part de la Secretaria Tècnica del Fòrum d’Associacions i Col·legis de Professionals Tributaris que dins dels plans de l’Agència Tributària per a la millora del compliment voluntari de les obligacions fiscals i la prevenció dels incompliments, les directrius del Pla de Control Tributari per a 2022 inclouen una campanya de comunicacions a societats respecte d’inconsistències detectades en les seves declaracions.

 

Amb el propòsit esmentat, en el curs dels pròxims dies l’Agència Tributària procedirà a la remissió d’un nombre reduït de cartes informatives dirigides a persones jurídiques que desenvolupen activitats econòmiques, i que, amb independència del sector econòmic en el qual s’enquadren, presenten inconsistències significatives entre les seves dades bancàries i les seves dades financeres declarades (entrades i sortides en comptes bancaris i xifres de vendes declarades model 200). Addicionalment, s’informarà també dels marges bruts declarats.

 

Es tracta, per tant, d’una campanya d’informació, que té com a propòsit d’induir en els destinataris una millora en el compliment voluntari de les seves obligacions presents i futures donant-los a conèixer dades i informacions disponibles en l’Agència Tributària que apunten l’existència de riscos potencials d’incompliment en el seu comportament fiscal.

 

En tractar-se d’una mera comunicació informativa, tret que el contribuent ho consideri oportú, no és obligatori donar-hi resposta, ni aportar documentació. No obstant això, es facilitaran enllaços perquè aquells contribuents que ho creguin necessari remetin a l’Administració la documentació o, si és el cas, presentin autoliquidacions complementàries.

 

Després de les comunicacions, el col·lectiu serà objecte d’un especial seguiment per part dels Serveis d’Inspecció referit sobretot a les autoliquidacions que presentin, amb vista a determinar si s’hi produeixen variacions positives. En el cas que les inconsistències comunicades per l’Agència Tributària no siguin aclarides o persisteixin, el risc fiscal que representen podrà donar lloc als procediments de control tributari que siguin necessaris.

 

Sense res més a afegir, rebi una salutació cordial.

Contactar via whatsapp