Noticias Geslex1949

Aprovats els mòduls de l’IRPF/IVA 2021

Notícies

Al BOE del dia 4 de desembre, s’ha publicat l’Ordre que desenvolupa per a 2021 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat d’IVA.

 

L’Ordre de mòduls per a l’any 2021 ja és oficial i va entrar en vigor el passat dia 5 de desembre de 2020, amb efectes per a l’any 2021.

 

Al BOE del 4 de desembre s’ha publicat l’Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre, que desenvolupa per a l’any 2021 el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i el règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afegit (IVA), mantenint l’estructura de l’Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre, que ha estat l’aplicable per a l’any 2020.

 

A continuació exposem el més significatiu d’aquesta Ordre de “mòduls” que aporta poques novetats respecte a l’aplicable per a l’any 2020.

 

En relació amb el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF:

  • En primer lloc, assenyalar que es mantenen per a l’exercici 2021 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació aplicables l’any 2020.
  • Conserva la reducció general del 5% del rendiment net de mòduls per a tots els contribuents (tant per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals com per a la resta d’activitats) que el determinin pel mètode d’estimació objectiva en 2021, i s’assenyala, així mateix, que aquesta reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats.
  • Manté la reducció dels índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les següents activitats agrícoles: raïm de taula (0,32), flors i plantes ornamentals (0,32) i tabac (0,26).

 

Pel que fa al règim simplificat de l’IVA:

  • Manté per a 2021 els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l’any 2020.
  • Redueix, com en anys anteriors, el percentatge aplicable el 2021 per al càlcul de la quota reportada per operacions corrents al règim simplificat de l’IVA per a determinades activitats ramaderes afectades per crisis sectorials, en concret per a les activitats d’apicultura (0,070) i de serveis de cria, guarda i engreixament d’ocells (0,06625).

 

Pròrroga dels límits quantitatius per aplicar mòduls

D’altra banda, al projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021, publicat al Butlletí Oficial de les Corts Generals (Congrés dels Diputats) del passat 30 d’octubre, es preveu una nova pròrroga per a 2021 dels límits excloents de mòduls, i s’apliquen els límits incrementats previstos en la DT 32 de la LIRPF i la DT 13a de la LIVA des de 2016. D’aquesta manera, podran seguir en mòduls el 2021 aquells que no superin els següents límits de facturació el 2020: per al conjunt d’activitats econòmiques, 250.000 euros. I 125.000 euros quan el destinatari sigui empresari o professional.

 

Així doncs, tret que es produeixi algun canvi d’última hora, aquests límits quedaran en els següents termes (recordi que superar-ne algun suposa l’exclusió del règim de mòduls):

Concepte (1) Anys 2020 i 2021 A partir de 2022
Vendes totals 250.000 150.000 (2)
Vendes a empresaris 125.000 75.000
Compres (no immobilitzats) 250.000 150.000
  1. Volum d’operacions realitzades l’any anterior.
  2. En activitats agrícoles, ramaderes o forestals, el límit serà de 250.000 euros.

 

Vendes i compres. En computar aquests límits de vendes i compres, tingui en compte totes les seves activitats econòmiques. A més:

  • Si el seu cònjuge, descendents o ascendents realitzen la seva mateixa activitat juntament amb vostè (compartint mitjans i direcció), haurà de computar també les vendes i compres d’aquests.
  • I si actua a través d’una societat civil o d’una comunitat de béns, haurà d’incloure les vendes i compres d’aquestes entitats.

 

Activitats econòmiques desenvolupades a Lorca

Al terme municipal de Lorca, es redueixen el 2021, igual que en anys anteriors en un 20% el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i també en un 20% la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA. Totes dues reduccions s’han de tenir en compte també per quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats corresponents al 2021 en l’IRPF, i per al càlcul tant de la quota trimestral com de la quota anual del règim especial simplificat de l’IVA corresponent a l’any 2021.

 

Terminis de renúncies o revocacions

Quant als terminis de renúncies o revocacions al mètode d’estimació objectiva com al règim simplificat, comentar que els subjectes passius que desitgin renunciar al règim o revocar la seva renúncia per a l’any 2021 disposaran per exercitar aquesta opció des del dia 5 de desembre de 2020 i fins al 31 de desembre de 2020. No obstant l’anterior, també s’entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l’any natural (2021) en què hagi de fer efecte aplicant el règim general. En cas d’inici de l’activitat, també s’entendrà efectuada la renúncia hagi de presentar la primera declaració.

 

De fet, el millor és que esperi a abril de 2021 i, si li interessa, renunciï de manera tàcita (per a aquell moment sabrà millor com evoluciona el seu negoci el 2021 per la pandèmia).

 

Atenció. Verifiqui si, a causa de la crisi sanitària, li convé seguir en mòduls o optar pel règim general de l’IVA i el d’estimació directa de l’IRPF.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Una salutació cordial,

Contactar via whatsapp